نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بررشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از نظر صاحبنظران به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی می باشد که هم کیفی و هم کمی است که به روش داده بنیاد انجام شد و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تعدادی از متخصصان و در بخش کمی شامل کلیه معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به خدمت بودند، که تعداد آنها 23593 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 377 نفر به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد؛ در مدل تدوین شده از میان 88 شاخص، 6 بعد اصلی و 20 مولفه فرعی قابل شناسایی است که عبارتنداز: محیط زندگی و نحوه تربیت شامل (نقش محیط خانواده در رشد اخلاقی، نقش محیط آموزشی در رشد اخلاقی) استفاده از استدلال های اخلاقی شامل (استدلال های شناختی، استدلال های عاطفی) فضای حمایتی شامل (برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی، استفاده از مشوق ها) آسیب های روانی، اجتماعی و آموزشی شامل (آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی، آسیب های ناشی از استفاده ناصحیح از رسانه ها) ایجاد شناخت شامل (مسئولیت پذیری، الگوپذیری) فضایل اخلاقی شامل (کرامت انسانی) است. در ضمن مدل تدوین شده دارای ساختار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the moral development of elementary school students in Tehran from the perspective of experts in order to provide an appropriate model

نویسندگان [English]

  • Zahra Amini 1
  • Fariba Hanifi 2
  • Mohamadnaghi Imani 3

1 PhD student in Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Faculty members, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 faculty members, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The aim of this article was to identify the factors affecting the moral development of elementary school students in Tehran from the perspective of experts in order to provide a suitable model. The research method in terms of developmental purpose and in terms of data type is part of a series of consecutive exploratory research, which is both qualitative and quantitative, which was done by the foundation data method, and in terms of method, it is a descriptive survey. The statistical population in the qualitative section includes a number of specialists and in the quantitative section includes all male and female primary school teachers in the 19 districts of Tehran who were employed in the academic year 2019-20, the number of whom was 23,593. In the qualitative section, 12 people were selected by snowball targeted method and in the quantitative section, 377 people were selected by cluster and random method. The results showed; In the developed model, out of 88 indicators, 6 main dimensions and 20 sub-components can be identified, which are: living environment and upbringing (role of family environment in moral development, role of educational environment in moral development), use of moral arguments ( Cognitive arguments, emotional arguments) Supportive environment including (family and educators have scientific knowledge, use of incentives) Psychological, social and educational harms including (harms caused by personality and psychological characteristics, harms caused by improper use From the media) creating knowledge includes (responsibility, role modeling) moral virtues include (human dignity). In addition, the developed model has a suitable structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral development
  • students
  • living environment and upbringing
  • moral reasoning
  • moral virtues
Abdoli B 2003. Children's moral development through participation in physical activity. Journal of Educational Growth, Vol. 7, No. 4 [In Persian].
Abram A 2007. The Philosophy of Moral Development, in: Forum Philosophicum Vol. 12, Pp. 71-86.
Berger K S 2001. The developing person through the life span. New York: Worth Publishers.
Biabangard A 2007. "Educational Psychology, Psychology of Teaching and Learning", Tehran, ed. [In Persian].
Cant M C 2000. Psychosocial predictors of childrens, self-care behaviors. American Diabest Association Relrived from.
D Souza MD, Sushma R, Kotian K et all 2020. Kadaver as a first teacher A Modual to learn the ethics and values of kadaveric dissection. Journal of taibah university Medical Science. Vol. 15, No. 2, pp. 94-101.
Dee Boo M, Prins pier JM 2011. Social in competence in child with ADHD: Possible moderators and mediefors in Social-Skills training, clinuical psychology Review, Retrieved March 3-2006, Available online at http//www.science direct.com.
Ebrahimpour H, Roshandel Arbatani I, Sokhandan A 2017. Analysis of the role of spirituality in the workplace in the moral development of university staff, Quarterly Journal of Management at the Islamic University, Vol. 6, No. 2, Pp. 177-192. [In Persian].
Ellis A 1973. Humanistic psychotherapy: The rational Emotive approach, N. y. the julian press Inc
Epstein S 1985. The implications of cognitive-experiential self theory for research in social psychology and personality. Journal of Personality and Social Psychology, Vol.  15, Pp.  283–310. Retrieved from: doi:10.1111/j.1468- 5914. 1985.
Farahani A 2000. The Importance of Children's Moral Development, Quarterly Journal of Applied Psychology, Vol. 3, No. 4 Pp. 26-42. [In Persian].
Ganji H 2000. Mental Health, Tehran, Samat Publications. [In Persian].
Ghiyasizade M 2013. Relationship between mental health and academic performance of female students with the development of moral judgment. Women and Culture, Vol. 3, No. 10, Pp. 11-22. [in Persian].
Grych DK, Fincham J 1990. The growth of interpersonal underestanding: developmental and clincal analyses. New York: Academic press.
Haji Sadeghi F 2015. Identifying the factors affecting the moral and social development of female elementary school students in Tehran. Master Thesis in Educational Planning, Islamic Azad University, Roodehen Branch. [In Persian].
Hart A 2017. A longitudinal study of adolescents' socialization and identification as predictors of adult moral judgment development. Merrill-Palmer Quarterly, Vol. 34, Pp. 245-260.
Igarashi T, Motoyoshi T, Takai J et all 2008. No mobile, no life: Self-perception and text-message dependency among Japanese high school student. Computers in Human Behavior, Vol. 24, Pp.  2311-2324.
Javadi Amoli AS, Mafatih al-Hayah I 2012. Publishing Center. [In Persian].
Kadivar P 2011. Educational Psychology, Tehran: Samat Publications. [In Persian].
Kaplan P 2007. Developmental Psychology, Translator: Mehrdad Firoozbakht, Tehran: Arasbaran Publishing. [In Persian].
Karimi A 2000. "Development of intellectual intelligence and moral intelligence in children" Payvand Magazine, No. 20. [In Persian].
Karimi F, Bagheri Kh, Sadeghzadeh Ghamsari A 2014. The Effect of Three Methods of Group Discussion on Ethical Riddles, Participatory Group Discussion and Lecture, on the Development of Moral Judgment in Secondary School Girls, Quarterly Journal of New Psychological Research, Vol. 9, No. 33, pp. 195-236. [In Persian].
Keramati M, Emadian A 2016. The relationship between moral growth, texting addiction and students' academic failure. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, Vol.  6, No.  4, Pp. 126-111. [In Persian].
Khazai Z, Ramadan N 2018.  Moral growth; Its principles and methods according to Plato. Qom University Scientific-Research Quarterly: Fourteenth Year, Third and Fourth Issues, Pp. 118-100. [In Persian].
Khetpal V, Mossialosa E 2018. An ethical appraisal of living-anonymous kidney donation using adam smith’s theory of moral Sentiments. Journal homepage: www.elseveir.com.Helth policy Vol. 122, No. 20, pp. 1212-1221.
Lepp B, Barkley J & Karpinski A 2014. The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior, Vol. 31, Pp. 343-350.
Lotfabadi H 2006. Theories of moral development of Piaget, Kohlberg and Bandura and presenting a new model for research on the moral development of Iranian students. [In Persian].
Manavipour D 2012. Build a moral growth scale for students. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences Vol. 7, No. 4, Pp.  28-32. [In Persian].
Mehrabizadeh Honarmand M, Taqwa F & Attari Y 2009. The Effect of Courage Training on Social Skills, Social Anxiety and Academic Performance of Female Students, Journal of Behavioral Sciences, Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol. 3, No. 1, Pp. 64. [In Persian].
Moslehi M 2014. Assessing the personality status of homeless girls living in the Tehran Welfare Organization and comparing it with girls under parental supervision. Master Thesis. Teacher training. [In Persian].
Mostafaei F, Mustafaei M & Zare Mahdavi AH 2015. Comparison of family function, meaning of life and the rate of moral development between offenders and non-offenders. Quarterly Journal of Intelligence and Criminal Research, Vol. 11, No. 1, Pp. 102-85. [In Persian].
Nasiri M 2018. A Look at Kelberg's Moral Growth, Journal of Moral Knowledge, Vol. 17, No. 132. [In Persian].
Nourani Ardabili M 2012. Ethics. Tehran: Islamic Propaganda Organization Publishing Center. [In Persian].
Pasha Gh & Goodarzian M 2013. The Relationship between Identity Styles and Moral Development with Responsibility in Students, Journal of New Findings in Psychology, Vol. 3, No. 13, Pp. 99-87. [In Persian].
Philosophical M 2008. Al-Hadith, Islamic Culture Publishing Office
Rogers D 1994. Child Psychology, translated by Mahshid Yasai, Tehran: Markaz Publishing. [In Persian].
Samson J & Keen B 2005. Internet Addiction. Retrieved from http://www. notmykid.org/parent articles/internet
Shariat N 2003. Comparison of family and school social norms. Master Thesis, Al-Zahra University. [In Persian].
Shokohi M 1993. "Islamic Education" Iran Publishing Company. [In Persian].
Samson J & Keen B 2005. Internet Addiction. Retrieved from http://www. notmykid.org/parent articles/internet
Shariat N 2003. Comparison of family and school social norms. Master Thesis, Al-Zahra University. [In Persian].
Shokohi M 1993. "Islamic Education" Iran Publishing Company. [In Persian].
Stams G J, Brugman D, Dekocic M et all 2006. the moral judgment of uvenile delineruents: a meta –anulysis. facmlty of social and Behavioral science, university of amesterdam, M, Department of Education, P. O. Box 94208,1090GE, Amsterdam, the Netherlands. G. J. J. M. stams@ uVa. n1. j Abnorm children psychol.
Weissbourd Suzanne R, Bouffard M 2013. school climate and social development. national school climate center. Educating minds and bearts, beacuse the therr are not anough. www. school climate. org. february 2013.
Whiting TB & Whiting JWM 1975. children of six cultures: A psychocultural analysis. cambridge, MA: Harvard university press.