نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، تحلیل بستر تاریخی، چگونگی شکل‌گیری و توسعه سیستم تضمین کیفیت آموزش عالی در حوزه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو سوال پژهشی مد نظر قرار گرفت: "الف) چه زمینه‌ها و بسترهایی سبب ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی منطقه اروپا گردیده؟ ب) اثرات ایجاد و توسعه تضمین کیفیت آموزش عالی در حوزه اروپا کدام است؟" این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و با استفاده از تحلیل محتوای مستندات موجود در دانشگاه‌های اتحادیه اروپا و نیز تارنمای شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا، داده‌های پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیک در توسعه یک سیستم کارآمد با کیفیت مطلوب در آموزش عالی حوزه اروپا موثر بوده و همچنین باعث گردیده، آموزش عالی این منطقه، رقابتی‌تر و قوی‌تر باشد و کیفیت بالا در آموزش و یادگیری، تحقیقات و غیره را تضمین و ایجاد کند. حوزه آموزش عالی اروپا با توجه به برنامه‌های توسعه تضمین کیفیت، به طور خاص بر زمینه‌های موضوعی فرهنگ‌سازی تضمین کیفیت و به رسمیت شناختن آن؛ تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی، ایجاد ظرفیت و طراحی برنامه‌های مشترک در تضمین کیفیت در حوزه اروپا و خارج از حوزه اروپا تمرکز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing platforms of creating and developing the quality assurance of European higher education

نویسندگان [English]

  • Atefeh Saedi 1
  • Abbas Abbasspour 2
  • Maghsood Frasatkhah 3
  • Mohammad Reza Neyestani 4
  • Hossein Abdollahi 2

1 PhD Student of Allameh Tabataba'I University Higher Education Management, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran.

3 Faculty Member, Higher Education Planning Group, Higher Education Research and Planning Institute of the Ministry of Science. Tehran Iran.

4 Faculty Member, Department of Management and Educational Planning, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze historical contexts as well as creation and development of quality assurance system of the European higher education area. In doing so, two research questions were addressed: (a) what contexts and platforms have induced emergence and development of quality assurance in the European higher education area and (b) what are the effects of creating and developing quality assurance in the European higher education area? This study was of qualitative research type and the data were analyzed through content analysis of documents available at universities in the European Union and the European Network for Quality Assurance in Higher Education website. The findings demonstrated that economic, sociocultural, political and technological platforms have affected development of an efficient quality assurance system in the European higher education area and have correspondingly made the higher education more competitive and powerful in this area. Moreover, high-quality education, learning, research, and so on have been ensured. With reference to quality assurance development plans, the European higher education area has specially concentrated on thematic issues of quality assurance culture and its recognition, quality assurance of e-learning, as well as capacity building and design of joint quality assurance programs in the European area and outside it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Quality assurance
  • European higher education
  • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Bazargan A, Feraskhah M 2017. Supervision and evaluation in higher education. Tehran: Samat Publications.[in Persian].
Berlin C 2003. “Realising the European Higher Education Area”, Berlin, 19. 09. 2003.
Chalvet V 2004. Guide Quality Assurance at Higher Education Institutions: A Progress Report and the Results of a Survey of the Quality Assurance Project, Bonn.
Cippitani R, Gatt S 2009. Legal Developments and Problems of the Bologna Process within the European Higher Education Area and European Integration. Higher Education in Europe, Vol. 34, pp 3-4.
European Association for Quality Assurance in Higher Education 2005. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 2013.
European Association of Institutions in Higher Education 2014.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 2013. Annual Report: 2011-2012, European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL.Brussels, Belgium.
European  Consortium for Association in Higher Education (ECA) 2016.
European Association for Quality Assurance in Higher Education 2016. Guidelines for ENQA Agency Revivws. The present report can be downloaded from the ENQA.
Europen Association for Quality Assurance in Higher Education 2015. Rules of Prcedure. Adopted by the General Assembly.
European Association for Quality Assurance in Higher Education 2017. Statutes of the European Association for Quality Assurance in Higher Education.
European Association for Quality Assurance in Higher Education 2016. ENQA: 10 years (2000-2010). A decade of European co-operation in quality Assurance in Higher Education. 10th Anniversary Publication.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students Union (ESU), European University Association (EUA), et al 2017. Key Considerations for Cross-Border quality Assurance in the European higher Education Area. Brussels.
Fronek P 2004. The development of a psychosocial screening model for human participants with spinal cord injury in experimental research. SCI Psychosocial Process (Journal of the American Association of Spinal Cord Injury Psychologists and Social Workers, AASCIPSW). Vol. 17, No. 1, Pp. 6-11.
Grifoll J 2016. External quality assurance agencies and excellence in higher education. Register Committee at the European Quality Assurance Register for Higher, Education (EQAR), Belgium. Quality Assurance Department in AQU Catalunya, Spain. 1575-1813/ 2016 Elsevier Espana.
Helsinki M 2010. European Association for Quality Assurance in Higher Education
Hadzhikoleva S 2018. QAHEaaS or Quality Assurance in higher Education as a Service. DOI: 10.13421/TEM53-17.
Irish Universities Association and Irish Universities Quality Board 2007. A Framework for Quality in Irish Universities, Concerted Action for Institutional Improvement. Second Edition.
Irish Higher Education Quality Network 2018. Common Principles for Follow-through on Quality Improvements identified through Quality Reviews.
Irish Higher Education Quality Network 2018.Common Principles for Student Involvement in Quality Assurance/Quality Enhancement.
Irish Higher Education Quality Network 2018. And Never the Twain Shall Meet’?  Exploring Quality Assurance and Professional Accreditation/Recognition in a Changing World.
Irish Higher Education Quality Network 2018. Principles for reviewing the effectiveness of quality assurance procedures in Irish higher education and training.
Irish Higher Education Quality Network 2018. Principles of Good Practice in Quality Assurance/Quality Improvement for Irish Higher Education and Training.
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 2016.
INQAAHE 2011. Paper Presented at the INQAAHE Conference, Dublin.
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 2010. International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education INQAAHE Conestituation. INQAAHE Secretariat. The Hague, The Netherlands.
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 2008. Strategic Plan 2008-2012.
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 2003. Quality Assurance Agencies. Dublin: HETAC.
Judge M, Sharifi F 2014. University Quality Assessment Organization and Conditions for Realizing the Improvement of Higher Education Quality: Case of University of Tehran. Tehran: Proceedings of the First National Conference on Quality Assessment in Academic Systems. [in Perdian].
Kecetep I, Ozkan I 2013. Quality Assurance In The European Higher Education Area. Procedia-Social and Behavieral Sciences. No. 141 (2014). Pp. 660-664.
Kells H R 1992. Self-regulation in Higher Education: A Multi-national Perspevtive on Collaborative Systems of Quality Assurance and Control, London; Kingsley.
Mojtaba Zadeh M 2016. Designing and validating a validation and quality assurance model for Iran's higher education system, PhD thesis in higher education management. Tehran: Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [in Persian].
Mohammadi R et al 2005. Quality Assessment in Higher Education. Tehran: Publications of the National Education Evaluation Organization. [in Persian].
Prague C 2001. “Towards the European Higher Education Area”, Prague 19.05.2001.
Quality Assurance Agency for higher Education: (QAA) 2018. Substantive change report. UK: The Quality Assurance Agency for higher Education.
Quality Assurance and Quality Enhancement in Higher Education Institutions: Creating a Quality Culture 2016. European Academy. 25th- 26th February 2016, Berlin.
Sorbonne J D 1998. Joint Declaration on Harmonization of the Architecture of The European Higher Education System by the Four Ministers in Charge for France Germany, Italy and UK.
The Quality Assurance Agency for Higher Education: (QAA) 2015. UK: The Quality Assurance Agency for Higher Education.
The Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education 2012.
The Quality Assurance System for Higher Education at European and National Leyel 2007. Bologna Seminar, Berlin, 15/16 February 2007; HRK German Rectors’ Conference.
Trifiro F 2015. Quality Assurance of Cross-Border Higher Education (QACHE)– moving towards strengthened cooperation. (UNESCO/APQN,p.4).
The Quality Assurance Agency for Higher Education: (QAA) 2005. Quality assurance in UK higher education: A guide for international readers. ISBN 1 84482 140 4.
Westerheijden D F 2007. Quality Assurance in Higher Education: Trends in Regulation Translation and Transformation, Dordrecht, Springer.