نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات، دوبی.

2 عضو هیات علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر، ایران.

5 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای صلاحیت­های حرفه­ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی–بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل 24 نفر از خبرگان آموزش‌ و پرورش بود که به روش غیرتصادفی هدفمند، انتخاب شدند. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمی، شامل کلیه معاونین پرورشی مقاطع متوسطه استان بوشهر بود که با استفاده از روش تعیین نمونه در معادلات ساختاری و نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 318 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده­ ها در بخش کیفی کدگذاری نظری بود و در بخش کمی، از آزمون­هایی نظیرهمبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های تشکیل دهنده صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی استان بوشهر شامل صلاحیت شناختی-مهارتی، صلاحیت نگرشی-رفتاری و صلاحیت مدیریتی بود. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که مولفه­های تاثیرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین شامل، عوامل درونی(ویژگیهای فردی، برنامه درسی ، مدیریت، فناوری اطلاعات) و عوامل بیرونی(سیاست های تربیتی، رسانه و جامعه سالم) بود. علاوه بر این در پژوهش حاضر، سازوکارها، بسترها و موانع پیش روی ارتقای صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی استان بوشهر شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Promotion of Professional Qualifications for Secondary School Assistants in Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • Behrouz Ghasemi 1
  • Ali Akbar Khosravi 2
  • Hamideh Rashadat ju 3
  • Abbas Khorshidi 4
  • Fatah Nazem 5

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Islamic Azad University, UAE, Dubai.

2 Faculty of Member, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty of Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Faculty of Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

5 Faculty of Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model for promoting professional competence for high school educational assistants in Bushehr province. The research method was applied-fundamental in terms of purpose; it was descriptive-survey in terms of data collection method and it wasqualitative-quantitative in terms of data type. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of 24 education experts were selected through purposive non-random sampling. The statistical population of the study consisted of 1865 individuals in the secondary education of all high school deputies of Bushehr province. 318 persons were selected as sample using structural equation sampling method and multi-stage cluster sampling method. Data collection tools were semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Validity and reliability of the tools were calculated and verified. The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the data theoretic method and in quantitative part, tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis were used. The results showed that the components of professional competence of Boushehr provincial deputies included cognitive-skill competency, attitude-behavioral competency and managerial competence. The findings also showed that the factors influencing the professional competence of the assistants included internal factors (individual characteristics, curriculum, management, information technology) and external factors (educational policies, media and a healthy society). In addition, in the present study, mechanisms, platforms and barriers to promotion of professional competence of farm assistants in Bushehr province were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive
  • Skills Competence
  • Attitude
  • Behavioral Competence
  • Managerial Competence
Calderon Mafud J L, Pando Moreno M 2018. Role of Authentic Leadership in Organizational Socialization and Work Engagement among Workers. Psychology, Vol. 9, No. 1, Pp. 46-62
Delobbe N, CooperThomas H D, De Hoe R 2016. A new look at the psychological contract during organizational socialization: The role of newcomers' obligations at entry. Journal of Organizational Denham S A, Bassett H, Miller S L. (2017,December). Early childhood teachers’ socialization of emotion: Contextual and individual contributors. In Child & Youth Care Forum. Vol. 46, No. 6, Pp. 805-824.
Fathi Vajjarah, C 2014, Where Human Resources Training and Improvement (The Emerging Trends and Scenarios), presented at the Human Resources Improvement Workshop, Tehran. [in Persian].
Feldman A, Altrichter H, Posch P, et all 2018. Teachers investigate their work: An introduction to action research across the professions. Routledge.
gandomi F 2016. Towards a School-Based Approach to Teacher Professional Development: Identifying the Essential Elements of an Effective Approach. Fakoor Teacher Education Quarterly, Vol. 1, No. 2, Pp. 142-121. [in Persian].
Horowitz R 2018. Everyday Arts for Special Education: Impact on Student Learning and Teacher Development. In Arts Evaluation and Assessment (pp. 37-64). Palgrave Macmillan, Cham.
Kaiser G, Blömeke S, König J, et all 2017. Professional competencies of (prospective) mathematics teachers—cognitive versus situated approaches. Educational Studies in Mathematics, Vol. 94, No. 2, Pp.161-182.
Kiemer K, Gröschner A, Kunter M, et all 2018. Instructional and motivational classroom discourse and their relationship with teacher autonomy and competence support findings from teacher professional development. European Journal of Psychology of Education, Vol. 33, No. 2, Pp. 377-402.
Maleki H 2005. Teacher Professional Competencies. Tehran, School Publications. [in Persian].
McLeod B D, Sutherland K S, Martinez R G, et all 2017. Identifying common practice elements to improve social, emotional, and behavioral outcomes of young children in early childhood classrooms. Prevention Science, Vol. 18, No. 2, Pp. 204-213.
Mohammadi Mehr M, Maleki H, Abbaspour A, et all 2013. A Survey on the Competencies Needed for Lifelong Learning in General Medical Students. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 11, No. 8, Pp. 916-903.[in Persian].
Mousavi F, Abazari, Z 2015. Identifying professors' professional competencies and their role in cultural engineering. National Conference on Educational Management in the Age of Information and Communication Technology. [in Persian].