نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی برخودآگاهی دانش آموزش بارویکرد تعلیم وتربیت اسلامی به منظور ارائه مدل بود.روش پژوهش برحسب هدف،کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده،آمیخته  (کیفی-کمی) ازنوع اکتشافی؛ و برحسب زمان گرداوری داده مقطعی؛ برحسب روش گرداوری داده توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و معلمان مدارس شهر تهران بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1398 بودند که باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، 346 نفربه عنوان حجم نمونه انتخاب شد به منظور  تحلیل داده­ها در بخش کیفی نتایج مصاحبه کدگذاری شد و در بخش کمی نیز به منظور توصیف ویژگی‌های جمعیت شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخص های درصد فراوانی، جدول و نمودار استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به منظور آزمون سوالات پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری، آزمونt تک نمونه ای و از نرم افزارهای SPSS-v23، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه‌های تشکیل دهنده هوش اخلاقی با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی عبارت از درستکاری، مسئولیت پذیری، بخشش، دلسوزی، ارزش های اخلاقی و مهارت های ارتباطی بود. همچنین مولفه های خودآگاهی بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی شامل خودآگاهی عمومی، خودآگاهی خصوصی، هوش هیجانی و ... بود. همچنین نتایج نشان داد هوش اخلاقی و مولفه های آن بر خودآگاهی دانش آموزان بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی تاثیر دارد. همچنین مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Moral Intelligence on Emotional Self-Awareness in students with the Islamic education approach in order to presenting a model

نویسندگان [English]

  • Seyed hadi Delbari 1
  • Vahid Fallah 2
  • Saieed Saffarian Hamedani 2

1 PhD student, Department of Philosophy of Islamic Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of moral intelligence on knowledge of Islamic teaching and learning in order to present a model. The purpose of this research is applied-fundamental; data-type mixed (qualitative-quantitative); The data collection was descriptive-correlation. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of academic experts and school teachers in Tehran who were selected by purposeful sampling and saturation principle of 23 people as sample size. The second group of the statistical population included all high school students in Tehran in the year 1398. Using random cluster sampling method, 346 persons were selected as sample size. Descriptive statistics were used to describe demographic characteristics and research variables. Frequency percentages, tables and graphs were used. In the inferential section, structural equation modeling, one-sample t-test, and inferential statistics were used to test the research questions. SPSS-v23, Smart Pls-v2 and Lisrel-v8 softwares were used. The results showed that the components of moral intelligence with Islamic education approach were honesty, responsibility, forgiveness, compassion, moral values ​​and communication skills. Also, the components of self-awareness based on Islamic education approach included public self-awareness, private self-awareness, emotional intelligence and etc. The results also showed that moral intelligence and its components affect students' self-awareness based on Islamic education approach. The research model also had a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • Self-Consciousness
  • Islamic Education