نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 مدرس، گروه روان شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

4 مدرس، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار‌یابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده است. برای پژوهش نمونه ای با حجم 848 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی جندی شاپور، شهید چمران و طلاب حوزه علمیه به روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای(با واحد نفر) انتخاب و سیاهه ادراک ایمان فردی شده شامل 132 گویه اجرا گردید. گویه‌ها بر پایه طیف لیکرت درمقیاس 5 درجه ای از کاملاً کاربرد ندارد تا کاملاً کاربرد دارد نمره‌گذاری شده است.  بعد از گردآوری داده‌ها، ضریب آلفای کرونباخ برای مجموعه 132 سوالی برابر با 86/0 به دست آمد. برای بار دوم نیز اعتبار سیاهه پس از حذف سؤال‌هایی که بار عاملی آنها کمتر از 4/0 بود، محاسبه گردید. ضریب اعتبار مجدد بعد از حذف سؤال‌ها برای مجموعه 111 سؤالی برابر با 87/0 = rtt است. پس از به دست آوردن اعتبار تست، برای روایی سازه سیاهه از روش تحلیل عاملی استفاده شد؛ مقدارکفایت نمونه برداری (KMO) برابر با 904/0 و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است.  پس از حذف سؤالهای نامناسب که دارای بار عاملی کمتر از 4/0 بودند، بر پایه روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش به شیوه واریماکس، با توجه به ماتریس عاملی، نمودار شیب دار و درصد واریانس تبیین شده از مجموعه 111 گویه تعداد 4 عامل استخراج گردید؛ که 697/51 درصد کل واریانس بین متغیرها را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating Perception of Individualized Faith (PIF)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Moheb 1
  • Tayebe Sharifi 2
  • Gholamhosein Ebadi 3
  • Gholamhosein Maktabi 4

1 Ph.D. student in Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2 Faculty member, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

3 Invited Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

4 Invited Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to construct and validate the perception of individualized faith inventory. A sample of 848 students was selected through multistage random sampling method from Islamic Azad University, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz Shahid Chamran University, and Seminary. First, the perception of individualized faith inventory including 132 items was administered to selected students. Each scale was rated on a 5-point Likert scale from fully applicable to fully inapplicable item. Then, after data collection, Cronbach’s alpha coefficient for the 132 inventory was 0.86. After eliminating the questions with factor loads less than 0.4, the reliability of the inventory was recalculated for the second time.  In the other word, the re-reliability coefficient of the inventory including 111 items was calculated rtt=0.87. Moreover, factor analysis was used to examine construct validity of the inventory; sampling efficiency of (KMO) was .904; and the significance of Bartlett test indicated the appropriateness of conditions for performing factor analysis.  After eliminating the inappropriate questions that had a factor less than 0.4, based on the method of analyzing the main components and rotating in the Varimax method, according to the factor matrix, slope diagram and the percentage of variance explained from 111 items, 4 factors Extracted; 51.697% explain the total variance between variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory
  • Perception of individualized faith
  • Reliability
  • Validity
  • Factor Analysis