نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، گروه علوم تربیتی، پردیس شهید مفتح شهر ری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که اعتماد در مدارس همکاری، سلامت مدرسه، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اثربخشی مدرسه را تسهیل می­کند. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که موجب رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس شهر تهران می­گردد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد. حجم نمونه 24 نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بودند که به‌طور هدف‌مند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه­ساختاریافته صورت گرفت، بطوری که داده­های لازم براساس اشباع نظری جمع­آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار NVivo 10 استفاده گردید. یافته­های این تحقیق حاکی از آن است که 4 عامل بیشترین نقش را در رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس ایفا می­نمایند. این عوامل عبارتند از: «تعاملات سازنده» دارای بیشترین امتیاز و در جایگاه اول، «آگاهی­بخشی» در جایگاه دوم، «ویژگی ­های اخلاقی» در جایگاه سوم، «ساختار توانمندساز» در جایگاه چهارم قرار گرفتند. بنابراین برای اینکه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس رشد و توسعه پیدا کند، باید تمام عوامل مطروحه در مدارس بطور هماهنگ توسعه پیدا کنند؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان مستلزم آن است که نظام آموزش و پرورش از برنامه ­ریزی دقیق و متناسب با نیاز جامعه برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Developing Trust Culture of Teachers to Students and Parents in Schools

نویسندگان [English]

  • Mahmood Safari 1
  • Nader Soleimani 2
  • Parivash Jaafari 3

1 Instructor, Department of Educational Sciences, Shahid Mofateh Campus, Farhangian University, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Administration, Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Administration, Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The results of previous research showed that the trust culture facilitated school health, collaboration, student achievement, and school effectiveness. The purpose of this study was to identify the factors that make and develop the trust culture in Tehran schools in 2017-2018 and also was carried out in a qualitative method of a phenomenological type. The sample included 24 experts who were purposefully selected and interviewed with semi-structured questions so that the data gathered based on theoretical saturation. Hence, the “NVivo 10” software was used to analyze the data. Then, findings indicated that four factors played the most effective roles in the teachers' trust culture in schools including:  "awareness" was in the first place, "constructive interactions", "moral characteristics", "enabling structure", respectively. Therefore, all the identified factors must be developed in a coordinated way to grow the culture of trust in schools: in other word, achieving to teachers' trust culture requires the educational system carefully planned and intended to the needs of the community. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher's Trust Culture
  • School Culture
  • Teacher