نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگوی مدیریتی مناسب براساس شناسایی مؤلفه‌ها و روابط فرهنگ سازمانی در دبیرستان‌های متوسطه دوم غرب کشور (استان‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه) بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب نوع گردآوری داده توصیفی- پیمایشی بود. روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) بود. جامعه آماری آن تمام کارکنان دبیرستان‌های متوسطه دوم استان‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه به تعداد 9829 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 373 به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله اول با استفاده از شیوه کیفی و اکتشافی و مصاحبه با 35 نفر از معاونین آموزشی، کارشناسان و سرگروه‌های مدیران، مؤلفه‌ها شناسایی شده و از طریق کدگذاری باز و محوری مؤلفه‌ها و ابعاد و شاخص‌های آن‌ها سازماندهی گردیدند. پس از تأیید توسط اساتید حوزه مدیریت داده‌ها با استفاده از ابزار‌های کمی، یک پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی مؤلفه‌ها و از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون جمع‌آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه‌های شناسایی شده برای الگوی مدیریتی مناسب شامل ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی مدیر، توانمندی حرفه‌ای و تخصصی مدیر، جلب مشارکت ذینفعان، توجه به ارتقاء برنامه‌های دانش‌آموزان، انتخاب و بهره‌مند از دبیران و کارکنان متخصص، توجه به امورات تربیتی و سلامت، توانمندی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اداری و مالی می‌باشند. همچنین بین ابعاد و مؤلفه‌های داخلی فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های شناسایی شده الگوی مدیریتی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Appropriate Management Model for Organizational Culture Training (Case Study: West High School Secondary School)

نویسندگان [English]

  • Behzad Davoudian 1
  • faramarz malekian 2
  • Javad Karam Afrooz 3
  • Elham Kaviani 3

1 Behzad Davoudian: Ph.D. Student of Educational Management, Kermanshah Branch-Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch- Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch-Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to design an appropriate management model based on identifying the components and relationships of organizational culture in the secondary high schools of west of Iran (Ilam, Kurdistan and Kermanshah Provinces). The study was an applied research based on the type of goal and a descriptive-survey depend of data collection. Moreover, the method was the mixture
(qualitative and quantitative). The statistical population of the study consisted of all 9829 second-grade high school staff in Ilam, Kordestan and Kermanshah provinces. Based on Morgan table, the participants were 373 students selected by stratified random sampling. In the first stage, the components were identified using qualitative and exploratory method and interviewed with 35 educational deputies, experts and managers, and also they were organized through open and axial coding of their components and dimensions and indicators. After validation by management professors, data by using quantitative tools, a researcher-made questionnaire for component identification and standard Denison organizational culture questionnaire were collected. Afterwards, the results of this study showed the components identified for the appropriate management model included manager's personality and ethical characteristics, manager's professional and competence, stakeholder engagement, attention to students’ programs promotion, selection and  of expert teachers and staff, attention to affairs and  health, empowerment and planning the administrative and financial activities. There was also a significant relationship between the internal dimensions and components of organizational culture and the identified components of management model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Model Components
  • Organizational Culture
  • Partial Least Squares