نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور پرورش هویت چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نظرهدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید و نخبگان صاحب نظر در رشته و در بخش کمی 1400نفر از  مدیران، معلمان، معاونین آموزشی و پرورشی و حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری، 15 نفر  و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران  302 نفر در نظر گرفته شد. در بخش کیفی، نمونه گیری از نوع هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته 72 سوالی بود.  نتایح نشان داد که پرورش هویت چند فرهنگی شامل9 بعد و عوامل پداگوژی معلم ، شایستگی های اجتماعی چند فرهنگی ، الگوهای و شیوه های یادگیری ، ارزیابی و مشارکت ، محتوای شناختی - عاطفی فرهنگ ، ابزارهای آموزشی ، شناخت زبانی-مذهبی ، شناخت سیستم اجتماعی ، توسعه سواد چند فرهنگی ، دانش تاریخ و حافظه تاریخی ، جغرافیای فرهنگ ، آموزش رسمی ، تبیین نگرش ها و ارزش های چند فرهنگی ، برنامه های پرورشی وتعلق چند فرهنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for the Development of Multicultural Identity in Elementary Students Based on Foundation-Data Theory

نویسندگان [English]

  • Tinab Abas Hashemi 1
  • Asghar Sharifi 2
  • Mohammad Naghi Imani 3

1 Ph.D. student in curriculum planning, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Faculty member, Educational management department, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to foster the multicultural identity of elementary school students. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection; in Addition, the statistical population in the qualitative sector included professors and experts in the field, managers, assistants of education and elementary teachers. And also in the quantitative section, including 1400 principals, teachers, educational assistants, moreover, sample size in the qualitative sector upon the theoretical saturation principle and using purposive sampling method 15 subjects whereas in the quantitative section using Cochran's formula 302 subjects randomly were selected. The research tools of qualitative sector were semi-structured interview, while in quantitative section theresearcher-made questionnaire with 72 questions was used.
According to the findings, nurturing multicultural identity included 9 dimension; teacher pedagogy factors, multicultural social competencies, learning patterns and practices, Evaluation and Participation, Cognitive-Emotional Content of Culture, Educational Tools, Linguistic-Religious Cognition, Social System Recognition, Development of multicultural literacy, knowledge of history and historical memory, geography of culture, formal education, explaining multicultural attitudes and values, cultivation program and multicultural belonging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural Identity Model
  • Teacher Pedagogy
  • Multicultural Literacy Development