نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی در ماده درسی پداگوژی بر عملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای که در سال تحصیلی 99 – 98  مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، با توجه به اینکه در ناحیه تنها یک آموزشگاه بود از نمونه گیری صرف نظر شده و  با اجرای پیش آزمون، 30 نفر از شرکت کنندگان که عملکرد تحصیلی آنها زیر یک انحراف معیار متوسط همکلاسی­های خود بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. دو گروه شامل 15 نفر گروه آزمایش روش سخنرانی و 15 نفر کلاس گروه آزمایش روش بحث گروهی جایگزین شدند. طرح پژوهشی تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون دو گروه آزمایش بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا (ANCOVA) برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان  اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی بر عملکرد تحصیلی ماده درسی پداگوژی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای تفاوت وجود دارد. به طوری که روش تدریس بحث گروهی بطور معنی داری باعث افزایش نمرات عملکرد فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای نسبت به روش تدریس سخنرانی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Discussion and Lecture Teaching Methods on Students' Academic Performance in Pedagogical Curriculum

نویسندگان [English]

  • Seyede Newsha Azizifar 1
  • Mohammad Hosseinpour 2

1 M.A. student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group discussion teaching and lecture teaching methods in the Pedagogy subject on students' academic performance at district 1 of Ahvaz Technical and Vocational School. The study community included all learners studying at vocational and technical school in district 1 of Ahvaz in the educational year 1398-99. A sample of 30 people without sampling method was selected and they were randomly divided into two groups including 15 participants. Hence, experimental research design was pre-test - post-test without control group, moreover, the research tools included a researcher-made academic performance scale.  In addition, one-way ANCOVA analysis of variance was used. According to the results, there was a significant difference between the effectiveness of group discussion teaching method and lecture teaching method of pedagogy curriculum on academic performance studying at vocational and technical school. The performance scores of learners of vocational schools became significantly increased in group discussion teaching method compared to the lecture teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group discussion teaching method
  • Lecture teaching method
  • Academic performance
  • Pedagogy curriculum