نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزشگاه‌های استان مازندران بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. با توجه به رویکرد آینده‌پژوهی در تحقیق، از روش هنجاری از نوع سناریو نویسی استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کیفی پژوهش، خبرگان رشته مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی استان تهران و مازندران بودند که برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در مرحله کیفی هدفمند بود که با 15 نمونه به تشخیص کفایت داده‌ها برای مدل‌سازی رسید. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 6100 نفر از مدیران آموزشگاه‌های علمی و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در شهر و روستا در سطح کل استان مازندران در سال 98-97 بود. روش نمونه‌گیری در مرحله کمی خوشه‌ای تصادفی بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 364 نفر نمونه برآورد شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی و کدگذاری متن مصاحبه‌ها، طبق نظر مشارکت‌کنندگان، 54 کد باز و 8 مقوله و 4 کد محوری تعیین شد. در مرحله کمی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با54 مؤلفه طراحی که سؤالات آن بر اساس معیارهای استخراج‌شده از مرحله کیفی بود. یافته‌های تحقیق نشان داد مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی از چهار بعد مهارت‌های موردنیاز مدیران و توانمندی‌های موردنیاز مدیران و کارکرد مسؤولیت اجتماعی مدیران و کارکرد توسعه و بهبود سازمانی تشکیل شده است. سپس با استفاده از ماتریس تحلیل تأثیرات متقابل دو سناریو برای آینده تدوین گردید.       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Professional Development Model of Managers with Future Research Approach within Mazandaran Province Schools

نویسندگان [English]

  • Fateme Hasanzadekafshgar kalei 1
  • Abdullah Ali Esmaili 2
  • Vahid Fallah 3

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of managers’ professional development with a futures research approach in Mazandaran province. The research method was consecutive exploratory mixed. According to the forward-looking approach in the research, the normative method of scenario writing was used. Hence, the statistical population in the qualitative phase of the study was educational management experts in the academic units of Tehran and Mazandaran provinces who were selected for conducting the qualitative research. The sampling method in quantitative phase was a random cluster sampling with 15 samples to determine the adequacy of the data for modeling. The statistical population in the quantitative section was 6100 principals of science and elementary and secondary schools in Mazandaran province in 1997-98 that 364 people were participated according to Cochran formula. Based on the analysis of qualitative data from in-depth interviews and coding of the interviews, according to the participants’ point of view, 54 open codes and 8 categories and 4 codes were identified. In the quantitative phase of the research, moreover, a researcher-made questionnaire with 54 design components whose questions were based on the criteria extracted from the qualitative phase. Consequently, the findings revealed the four dimensions consisted of skills, capabilities and the function of social responsibility required of managers and the function of organizational development and improvement. In the other word, managers and organizational development and improvement functions were formed. Then they were formulated using the two-way interaction analysis matrix for the future.
 
Key Words
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Managers
  • Future Research Approach
Australian Institute for Teaching and School Leadership (2011), Australian Professional Standard for Principals, Available in www.aitsl.edu.au
Bayarystanova, B Arenova, A & Nurmuhametova, R (2014), Education System Management And Professional Competence Of Managers, Procedia - Social and Behavioral Sciences no,140, pp 427 – 431.
Close, P & Kendrick, A (2018), Developing Specialist Leaders of Education: a research engagement approach, Professional Development in Education https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1500391
Ghanbari, B Mohamadi, S (2016), Presenting the Model of Professional Development of High School Managers: A Research School Management Research Journal, vol. 4, no.2, pp.123-143.[in Persian].
Hayat, A Abdollahi, B Zeinabadi, H et al 2015, A qualitative study of the needs and methods of professional development of school principals, vol. 7, no.2, pp.64-43. [in Persian].
Javanak Liavoli, M Abili, KH Pourkarimi, j et al, (2017), Presentation of Professional Development Model of Clinical Departments Managers: The Case of Tehran State Medical Sciences Universities. Journal of Medical Education Strategies, vol. 10, no. 3, pp.218-202. [in Persian].
Mard, M Zeinabadi, H Abdollahi, B et al (2017), Representatives of a Successful Educational Leader; Findings of a Phenomenological Study, Journal of School Management, vol. 5 no.2, pp.120-100. [in Persian].
Modiriat Mohammadi, S & Ghanbari, B (2016), Presenting the Model of Professional Development of Secondary School Principals: A Qualitative Research, School Management Journal, vol. 4, no. 2, pp.143-123. [in Persian].
Moradi Pardanjani, H Bagheri, A Ghiyasi, R et al (2015), Necessity of Future Research in the Education System with its Essential Requirements and Infrastructure, First National Conference on Modern Iranian Science and Technology, Association for Development and Promotion of Science and Technology Fundamental techniques, [in Persian].
Nave Ebrahim, AS & Keshvari, H (2012), Managing Talent Teachers' Innovation in Human Resources Management, Tehran: Surah Higher Education Institute. [in Persian].
Nourad Sadiq, M Nave ebrahim, AS Arasteh, H et al. (2017), Identify the components of the professional development of talented public school principals; A mixed research, Organizational Training, vol. 6, no. 2, pp.224-183.[in Persian].
Rahmanpour, H (2015), Future Research on the Need for Sustainable Development in the Education System, First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari, Future Research and Consulting Company, Payam Noor University. [in Persian].
Reston, VA (2015), National Policy Board for Educational Administration, Professional Standards for Educational Leaders, American Association of Colleges of Teacher Education
Ritthirong, Setwong & Tanomwan Prasertcharoensuc, (2013), The influence of structional leadership of school administrators on school effectiveness, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 106 , pp. 2859 – 2865.
Sessa, C, Ricci, A (2014), The world in2050 and the new welfare scenario Futures58, pp 77-90.
Tatiana, Baklashova (2014), Manager’s professional training in Russia: Syllabus and technologies Procedia, Social and Behavioral Sciences, vol. 152, pp. 1057 – 1061.
Yan Piaw, CH (2014), Factors of leadership skills of secondary school principals, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 116, pp. 5125 – 5129.
Zarei, M (2016), Identification and Ranking of Factors Affecting Human Resource Development (Case Study: Qom University of Medical Sciences), Master of Science in Public Administration, Azad University of Naraq. [in Persian].