نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی رازی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناس مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران، کرمان.

چکیده

تصورات یادگیری و روش­های مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن‌ها و سرانجام سرنوشت شغلی آن‌ها نقش اساسی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادت­های مطالعه در دانشجویان با استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی مقایسه‌ای 508 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه‌های تصورات یادگیری و عادت‌های مطالعه استفاده شد. اطلاعات پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی مستقل آنالیز شدند. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در مقایسه تصورات یادگیری بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشته است (001/0=P ) به‌طوری‌که تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان بالاتر از سایر دانشجویان بوده است. در عادات مطالعه، در برخی ابعاد اختلاف آماری معناداری وجود داشته است (05/0P> ). با توجه به یافته‌های به­دست آمده ارزیابی تصورات یادگیری و عادات مطالعه در ابتدای ورود به دانشگاه برای کلیه دانشجویان می‌تواند کمک‌کننده باشد و مداخلاتی را جهت تعدیل و یا ارتقای تصورات یادگیری و عادات مطالعه کلیه دانشجویان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Aazam Heidarzadeh 1
  • Batool tirgari 2
  • mansooreh Azizzadeh Forouzi 2
  • Hajar Shafiean 3
  • Bentolhoda Vadiati 3
  • Esmr Saeid 3

1 Faculty member, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Geriatric Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

2 Faculty member, Department of Medical-Surgical Nursing, Razi School of Nursing and Midwifery, Nursing Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

3 Expert of Development Center of Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Learning conceptions and Study methods of students play an important role in learning, educational achievements and finally in their profession. Hence, present study aimed to compare the learning conceptions and study habits in talented and normal students of Kerman University of Medical Sciences in 2018. In this descriptive-comparative study, 508 students of Kerman University of Medical Sciences participated. Three questionnaires were used for data collection, demographic characteristics, learning conceptions, and study habits. Then, data were analyzed by SPSS software version 18, central indexes and dispersion tests, independent t-tests. Data analysis revealed the significance level in this study that it was considered 0.05. In comparison of learning conceptions and learning habits between two groups, there were significant differences; learning conceptions in talented group was more than the normal group (P= 0/001). In term of learning habits, there was significant difference between two groups in some of the learning habits (P<0/05). According to the findings, the evaluation of learning conceptions and habits in admission time can be helpful, and therefore, interventions to modify or  promote leaning conception and study habits should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptions of learning
  • Study Habits
  • Talents students
  • Kerman
Abazari Z, RIGI T 2013, Study habits and skills of students in Zahedan University of Medical Sciences, Iran, Health Information Management, Vol. 9., No. 6., Pp. 848 - 861. [in Persian]
ALI, R 2018, Nature of Conceptions of Learning in a Collectivistic Society: A Qualitative Case Study of Pakistan, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 14., No. 4., Pp. 1175-1187.
Ashrafi Rizi H, Taheri B, Khoshkam, Z 2011, A Survey on Level of Students’ Familiarity with Studying Methods in Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) in 2010, Iranian journal of medical education, Vol. 10., No. 5., Pp. 1045-1055. [in Persian]
Calero, MD 2007, Self-regulation advantage for high-IQ children: Findings from a research study, Learning and Individual Differences, Vol. 17., No. 4., 328-343.
Çetinkaya Ç 2013, Sakarya science and art center nature education program, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 14., No. 3A., Pp. 1317-1324.
Changizi Ashtiyani S, Shamsi M, Jalilian V, 2012, A comparison of educational barriers from talented and other students’point of view at Arak University of Medical Sciences in 2011, Journal of Medical Education and Development, Vol. 7., No. 7., Pp. 44-57. [in Persian]
Changizi Ashtyani S, Shamsi, M 2011, Comparison of Talented Students Viewpoints and other Students towards Educational Problems in Arak University of Medical Sciences, Research in Medical Education, Vol. 3., No. 2., Pp. 9-18. [in Persian]
Fereidounimoghadam M, Cheraghian B, 2009, Study Habits and Their Relationship with Academic Performance among Students of Abadan School of Nursing, Strides in Development of Medical Education, Vol. 6., No. 1., Pp. 21-28. [in Persian]
Hashemi GS, Sanagoo A, Azimi M, 2017, The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan. Development Strategies in Medical Education, Vol. 4., No. 2., Pp. 15-26. [in Persian]
Hashemian M, Hashemian A, 2014, Investigating study Habits of Library and Information Sciences Students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 14, No. 9., Pp. 751-757. [in Persian]
Hemati Alamdarloo G, Moradi, S 2013, The relationship between students’ conceptions of learning and their academic achievement, Psychology, Vol. 4., No. 1., Pp. 44-49. [in Persian]
Hemati, G 2015, Comparing the Conceptions of learning and Study Habits between Talented and Normal Students, Psychology of Exceptional Individuals, Vol. 5., No. 18., Pp. 45-69. [in Persian]
Ilieva IP, Farah, MJ 2019, Attention, motivation, and study habits in users of unprescribed ADHD medication, Journal of attention disorders, Vol. 23., No. 2., Pp. 149-162.
Johnson, J 2003, Development of mental attention in gifted and mainstream children: The role of mental capacity, inhibition, and speed of processing, Child development, Vol. 74., No. 6., Pp. 1594-1614.
Kim KJ, Kee, C 2012, Gifted Students’ Academic Performance in Medical School: A Study of Olympiad Winners, Teaching and learning in medicine, Vol. 24., No. 2., Pp. 128-132.
Narimani M, Mousazadeh, T 2010, A comparison between the metacognitive beliefs of gifted and normal children, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 2., No. 2., Pp. 1563-1566. [in Persian]
Negovan V, Sterian M, Colesniuc, GM 2015, Conceptions of learning and intrinsic motivation in different learning environments, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 187, No. 2015., Pp. 642-646.
Rana, SA 2011, Comparison of Study Habits and Academic Performance of Pakistani British Students, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 9., 21-26.
Rezaei, A 2011, Relationship between epistemological beliefs and conceptions of learning in students with surface-and deep-learning approaches, Advances in Cognitive Science, Vol. 13., No. 1., Pp. 1. [in Persian]
Torshizi, M 2013, Study habits in students of Birjand University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 12., No. 11., Pp. 866-876. [in Persian]