نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران .

2 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران.

3 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت دولتی ، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران .

4 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت آموزشی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران .

چکیده

این پژوهش با هدف ارایه مدلی جهت ارتقای انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است . تحقیق حاضر از نظر نوع داده ها کمی و کیفی، و از نظر نحوه اجرا و دستکاری متغیرها ، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در حوزه آموزش عالی در دانشگاه های آزاد استان سیستان و بلوچستان را تشکیل دادند. در بخش کمی، یک نمونه 300 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند (169نفر). برای جمع آوری داده­ها، ازمصاحبه نیمه ساخت مند وپرسشنامه استانداردهرزبرگ استفاده شده است. برای تحلیل داده های مربوط به تعیین  ابعاد و مولفه های انگیزش شغلی از تحلیل عاملی اکتشافی، برای تعیین وضع موجود از آزمون t تک نمونه ای، و  برای مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آزمون t  وابسته  با کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. برای ارائه مدل نهایی تحقیق از  مدل یابی اندازه گیری و برازش مدل در تکنیک  مدل یابی  معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد عوامل انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان عبارتند از: ماهیت شغل، محیط کار، ارتباطات درون و برون سازمانی، حقوق و دستمزد و قدر دانی از اساتید. وضع موجود انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی بدین صورت است که ماهیت شغلی t=0.35 ، محیط کار t=0.78 ،ارتباطات t=0.90  و دستمزد t=0.68  می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model to promote the motivation of faculty members of the Islamic azad university in sistan & balouchestan province

نویسندگان [English]

  • Reza Fatholahzade 1
  • Nadergholi Ghorchian 2
  • Mahdi Bagheri 3
  • Pparivash Jafari 4

1 Ph.d. student in educational management, Bandar abbas branch, Islamic azad university, Bandar abbas, Iran.

2 faculty member, department of educational management, graduate school of management & economics, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, iran.

3 faculty member, department of public management, Islamic azad university, Bandar abbas, iran.

4 Faculty member, Department of educational management, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model to enhance the motivation of faculty members of Islamic Azad University of Sistan and Baluchestan. The present study was a descriptive survey in terms of qualitative and quantitative data types, and in terms of how variables were implemented and manipulated. The statistical population in the qualitative section consisted of 18 university professors and specialists in the field of higher education in the open universities of Sistan and Baluchestan province. In the quantitative section, a sample of 300 people was selected by stratified random sampling from the statistical population using Morgan table (n = 169). Semi-structured interviews and the standard Rosberg standard questionnaire were used to collect the data. Exploratory factor analysis was used to analyze the dimensions and components of job motivation, single sample t-test, and to compare the present and desired status of dependent t-test with SPSS software. . In order to present the final model of the research, modeling and fitting modeling was used in structural equation modeling technique using Amos software. The findings showed that the factors of job motivation of faculty members of Islamic Azad University of Sistan and Baluchestan include: the nature of job, work environment, intra-organizational and intra-organizational communication, salary and teacher appreciation. The current status of faculty motivation is as follows: job t = 0.35, work environment t = 0.78, communication t = 0.90 and wage t = 0.68.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • scientific research
  • occupational nature
  • salary and promotion
  • communication
Ali Mohammadpour A, Taghipour E, Nemati M H 2017. Identification and ranking of the factors affecting the career motivation of long-distance sailor personnel using AHP technique. Marine Science Education Research Quarterly, No. 9, pp. 71-86. [In Persian].
Bahadori M K, Babaei M, Mehrabian F 2012. Prioritization of Effective Factors on Job Motivation in Military Staff Personnel Using Analytical Hierarchy Process. Journal of Military Medicine. Vol. 14, No. 4, pp. 237-244. [In Persian].
Byrne M 2006. The implications of Herzberg's "motivation-hygiene" theory for management in the Irish health sector. Health Care Manga(Frederick). Vol. 25, No. 1, Pp.4-1
Cary T 2012 working at sea and psychosocial health problems report of international maritime Health Association workshop, travel medicine and infectious disease Pp.61-65.
Dantis F 2013. Health sector reform and public sector health worker motivation: a con ceptual frame work social since & medicine 5u .Pp. 1255-1266.
Dashti S, Fardmal J,  Piran Vise P, et all 2014. Investigating Factors Affecting Job Satisfaction of Health Care Workers in Hamadan City Journal of Researchers. Vol. 12, No. 4, pp. 28-34.[in Persian].
Ergün R 2014. Analyzing job motivation level of high school teachers in Turkey.Proced Social and Behavioral Sciences. Vol. 11, Pp.  2220 – 2225.
Fattah A, Hamidifar F, Haghshenas Kashani F. 2016. Investigating the Factors Affecting the Job Motivation of Personnel (Case Study: Light Vehicle Parts Manufacturing Companies in Tehran Province), 4th International Conference on Economics, Management, Accounting with Value Creation Approach, Shiraz, Training Institute of Chartered Managers.[in Persian].
Hashemi S, Esmaili Nayeri R, Norouzi M 2018. Investigating the Job Motivation of Teachers in Public Schools in District 6 of Tehran, First National Conference of Entrepreneurial Schools. Approaches, Theories, Dimensions and Practical Business of Successful Countries), Isfahan, Azad University Isfahan Islamic Branch (Khorasgan) - Iran Educational Management Association Isfahan Branch - Andisheh Entrepreneurship Training Complex in collaboration with some of the country's prestigious institutions and universities and full scientific support of Management Association.[In Persian].
Hosseini S N, Mirzaei M, Faryabi R, et all 2013. Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Yazd University of Medical Sciences: Application of Herzberg Motivation Theory. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 13, No. 1, pp. 1-6. [In Persian].
Jafarzadeh Kermani Z, Fatahi R 2004. Investigating the Factors Affecting the Job Satisfaction of Librarians and Informatics Faculty Members in Iran. Journal of Library and Information Science. Vol. 7, No. 25, pp5-24. [In Persian].
Khorasani M, Roudbarian R 2017. A Comparative Study of Factors Affecting Staff Motivation in Organization, Second International Conference on Management Criticism and Analysis in the Third Millennium, Mashhad, Apadana Cultural and Scientific Institute.[in Persian].
Lotfi Azimi A, Afrooz Gh, Dortaj F, et all 2015. The role of inhibition and self-efficacy in predicting students' academic motivation. Research in Educational System, Vol. 9, No. 31. [In Persian].
Meshbeki A, Rohani M H 2010. Organizational Behavior Management. Tehran, Iqbal Publications. [ In Persian].
Myers L S, Gamst G, Garino A J 2012. Applied Multivariate Research (Design and Interpretation). Translators Hassan Pasha Sharifi, Valiollah Farzad, Simindokht Rezaani, Hamid Reza Hassanabadi, Bilal Izanloo, Mojtaba Habibi.Tehran: Roshd Publications.[In Persian].
Nikkhahi M H 2010. Investigation of Factors Influencing Motivation of Tehran Distribution Area Staff on the Productivity of National Petroleum Products Distribution Company, M.Sc., Islamic Azad University, Central Tehran Branch.[In Persian].
Safa'i I, Zangoie J 2018. The Study of Job Motivation Status in First Secondary Physical Education Teachers in South Khorasan Province. Fourth National Conference on Sport and Physical Education of Iran, Tehran: Association for Development and Promotion of Fundamental Sciences and Technologies. [in Persian].
Schwaningeer M arkus 2008, Job Motivation for Learning and Development as Predictors of support for change. Journal of organizational Transformation and social change, vol. 5, No. 2, pp. 141-157
Shabani A, Moradian Nejad N, Saadat R, et all 2016. Investigation of the motivation of staff members in Isfahan Public University Libraries based on the McClelland Triple Needs Theory, Journal of Information Management Science and Technology. Vol. 2, No. 1. [in Persian].
Taherpour M, Sefidi F, javadi A 2010. Evaluation of Faculty Members' Viewpoints on Job Motivation Factors in Qazvin University of Medical Sciences. Research in Medical Education. Vol. 2, No. 2, Pp. 33. [in Persian].
Urichuk B 2009, Employee motivation Dose it improves performance, productivity, keep then motivated and loyal, career builders-club.com.
Zhang F 2014 Human resource management AND competitive advantage motivation: An application of re source – based. view in THE shipping industry.