نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و مدیر مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و مدیر تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، دانشکده ی علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

4 دانشجوی دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

تلفن همراه از جمله عواملی است که در ایجاد ارتباطات عمومی گسترده ی اجتماعی نقش فراوانی دارد. استفاده بیش از حد از تلفن همراه منجر به آسیب های جسمی و روانی فراوان می شود و احتمالاً می تواند بر جنبه های مختلف زندگی دانشجویان از جمله عملکرد اجتماعی و مسؤولیت های شغلی و وضعیت تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه میزان
پیشرفت و افت تحصیلی یکی از معیارهای کارآیی نظام آموزشی است، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر آن ضرورت می یابد. این مطالعه به روش اپیدمیولوژیک تحلیلی در سال 1392 بین 195 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه از پرسشنامه ی سلامت روان و پرسشنامه ی استفاده مفرط از تلفن همراه و میانگین معدل دو نیمسال آخر جهت بررسی موفقیت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات حاصل شده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شده است. یافته ها بیانگر آن است که موفقیت تحصیلی و میزان استفاده از تلفن همراه در دختران بیشتر از پسرهاست )به ترتیب p=0.015 و p =0.030 ( و پسرها از سلامت روان بهتری نسبت به دخترها برخوردارند ) (p =0.037 . بین میزان استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشته )ضریب همبستگی پیرسون = 015 / 0 - )
ولی بین سلامت روان و میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مشهودی وجود دارد و هر چه میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر باشد، فرد از سلامت روان کمتری برخوردار است ) spirman rho=0.38 (. همچنین بین سلامت روان و موفقیت تحصیلی نیز ارتباط معنادار یافت نشد. تأهل نیز اثری بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان و میزان استفاده از تلفن همراه ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sayyah Bargard 1
  • Alireza Olapour 2
  • Syed Abedin hoseini Ahangari 3
  • Seyedeh fatemeh maashi 4
  • Ahmad Heidari 5

1 Faculty member, Education Development Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Education Development Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

4 General physician Student, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 M.Sc. student in Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

mobile phones play a main role in developing wide social communications. Excessive usage of mobile phones can cause a lot of physical and mental problems, and probably affects on different aspects of students lifestyles such as social activities, job duties and Educational status. As educational progression or slump is one of the efficiency criterions for educational system, investigation of effective variables to it seems to be necessary. This study has been performed with analytical epidemiologic method in 1392 among 195 students at Ahwaz Judishapour University of medical science. The accumulation of data was accomplished by general health questionnaire, intensive use of mobile phones questionnaire and mean of 2 previous semesters (for investigation of their educational success); thereafter, the data were analyzed by SPSS software. The results revealed that academic success and the rate of mobile phone usage among females were more than males (p-value=0.015, 0.030); and males had better psychological health status (p-value=0.037). There was not observed any significant correlation between rate of mobile phone usage and educational success (Pearson correlation= -0.015), rather there was a significant correlation among psychological health status and amount of mobile phone usage (spirman rho=0.38). At the other hands, the more usage of mobile phone, the less psychological health for individuals;. moreover, significant correlation between psychological health and academic success was not found. Marriage had no effect on academic achievement and psychological health, and not be related to the usage rate of mobile phones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Phone
  • Academic Success
  • Psychological Health
Austin, C 2001, Impact of Cell Phone Disruptions on Perceptions and Impressions, Journal of Experimental Social Psychology, 2001,Vol.13, No.2, Pp.141-154.
Baron, NS 2010, The dark side of mobile phones, Available at: http:// www.
american. edu/ cas/ lfs/ faculty-docs/
upload/ The- Dark- Side- of- Mobile-Phones. pdf. Accessed may, 22, 2013.
Ezoe, S 2008, Relationships of personality and lifestyle with mobile phone dependence among female nursing students, Social Behavior and Personality: an international journal, Vol.37, No.2, Pp.231-238.
Golmohammadian, M, Yaseminejad, P 2010, Normalization, validity and reliability of cell-phone over use scale(cos) among university students, new findings in psychology, Vol.6, No.19, Pp.37-52.
Hassanzade, R, Sahehi, M, Rezaei Kiasari, A 2010, Relationship between the use of extreme from technology (internet and SMS Addiction) and educational and psychological state in high school student, Islamic Azad University Tonkabon Branch, Vol.1, No.3, Pp.69-81.
Ishii, K 2011, examining the adverse effects of mobile phone use among Japanese adolescent, Keio Communication Review, Vol.33, Pp.66-83
Joinson, A 2003, Understanding the psychology of internet behavior, virtual world, real lives, London, Palgrave Macmillan.
Kamibeppu, K, Sugiura, H 2005, Impact of the mobile phone on junior high school students’ friendships in the Tokyo metropolitan area, Cyber psychology & Behavior, Vol.8, No.2, Pp.121–130.
Kraut, R, Patterson, M, Lundmark, V, et al 1998, Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological wellbeing?, American Psychologist, Vol.53, No.9, Pp.1017–103.
Mujahid Khan, M 2008, Adverse effects of excessive mobile phone use, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol.21, No.4,Pp.289–293.
Nabavi, SJ 2010, Survey mental health students the new iterance of Tehran university of MMPI in the academic year 85-86, medical science journal of Islamic Azad university Tehran medical branch, Vol.21,No.4, Pp.291-297. Panahi, Y, Aslani, T, Faraji, R, et al 2011, dependence on mobile phones and psychosocial injuries in children: Effects of SMS and Bluetooth, the first National Congress of cyberspace and social damage emerging, Tehran, Ministry Cooperatives, Labor and Social Welfare, Available from: http://www.civilica.com/Paper-Nopadid01-
Nopadi01_024.html.
Rastgar Khaled, A 2009, Gender difference between motivation and academic achievement, journal of women's social cultural council, Vol.13, No.50, Pp.81-124.
Shaieghian, Z, Rasulzade Tabatabaii, SK, Rahimi, K, et al 2011, Psychometric evaluation of scale of the problem of mobile phone use, Pejuhande (Shahid Beheshti University of Medical Science), Vol.17, No.5, Pp.246-257.
Yaseminejad, P, Golmohammadian, M, Yusefi, N 2012, the study of the relationship between cell-phone use and general health in student, knowledge &research in applied psychology, Vol.13, No.1, Pp.60-72.
Zulkefly, SN, Baharudin, R 2009, Mobile phone use amongst students in a university in Malaysia: its correlates and relationship to psychological health, Eur J Sci Res, Vol.27, No.2, Pp.206-218.
Zamani, F, Shahri, P, Zareei, E 2011, Mental health status of high school girl and boy students in boarding schools in Markazi province, jundishapur journal of health science,Vol.4, No.1, Pp.11-19.
Zamani, B, Babri, H, Musavi, S 2011, Factors Associated with the attitude of Medical Sciences adoption of mobile learning through the use of technology acceptance model, Strides in development of medical education, Vol.9, No.2, Pp.110-117.