نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.22118/edc.2021.290626.1830

چکیده

با توجه به فراگیر شدن بیماری کووید- 19 و بهره گیری مراکز آموزشی از آموزش مجازی، هدف این پژوهش، بررسی کیفیت آموزش مجازی و مطالعه راهکارهای اشتراک دانش در آموزش مجازی بود. جامعه آماری بخش کمی، شامل 95 نفر از اساتید و افراد شرکت کننده در بخش کیفی تعداد 13 نفر از اساتید در رشته آموزش زبان انگلیسی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400 بود. گردآوری داده‌ها به دو صورت انجام گرفت. در بخش کمی از پرسشنامه کارآمدی دوره‌های یادگیری الکترونیکی و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده‌های بخش کمی با استفاده از آزمون t – تک گروهی و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اساتید سطح کیفیت آموزش مجازی در دوران کووید- 19 را مطلوب گزارش کردند. نتایج یافته‌های کیفی نیز نشان داد که روش های ارتقاء اشتراک دانشجویان در آموزش از راه دور راهکارهای آموزشی، راهکارهای ارتباطی، راهکارهای تقویت همکاری بین دانشجویان است. از آنجایی که یادگیری و آموزش انواع تعامل و در نتیجه اشتراک‌دانش در نظام‌های یادگیری مجازی اهمیت خاصی دارد، باید علاوه بر توجه به تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی، آموزش اساتید و دانشجویان در جهت استفاده بهینه از آن، به آموزش اساتید در خصوص مواردی همچون افزایش ارتقای سطح تعامل با دانشجویان، افزایش همکاری بین دانشجویان و انتخاب شیوه مناسب جهت درگیر کردن دانشجویان بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers' Perspectives on the Quality of Online TEFL Courses in the Wake of COVID-19: Promoting knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • Majid Farahian 1
  • Farshad Parhamnia 2
  • Milad Sheikhbanooie 3

1 Faculty member, Department of ELT, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Faculty member, Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Department of ELT, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The present study sought to evaluate the quality of virtual education in teaching English as a foreign language (TEFL) courses at the wake of the COVID-19. In addition, ways to knowledge sharing in the courses was investigated. The statistical population of the quantitative section consisted of 95 TEFL professors and the qualitative section consisted of 13 TEFL professors in the first semester of the 2020-21 academic year. Data collection was carried out in two phases. First, in the quantitative section, the e-learning quality assessment questionnaire was given to the participants. In the qualitative phase, semi-structured interviews were conducted. Quantitative data analysis was performed using one-group t-test using SPSS software. Based on the findings the professors reported that the quality of e-learning was at acceptable level. The results of qualitative findings also showed that strategies to improve student participation in distance education are educational strategies, communication strategies, strategies to strengthen cooperation between students. Since learning and teaching different types of interaction in virtual learning systems is of particular importance, special attention should also be given to promoting the level of interaction with students, increasing cooperation between students, choosing the appropriate method to engage students in the course.
Keywords: Virtual education, Online education, Education quality, Knowledge sharing, COVID-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education، Online education، Education quality
  • Knowledge sharing،COVID-19