طراحی مدلی برای پاسخگویی آموزش عالی به نیازهای جامعه امروز با رویکرد تجاری سازی دانش مورد مطالعه: واحدهای جامع و بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی

میثم شکری ساز؛ ایرج سلطانی؛ محبوبه سادات فدوی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 296-308

https://doi.org/10.22118/edc.2021.277781.1743