بررسی دانش، توانمندی و نیازسنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی درحیطه دانش اعتیاد: گامی در راستای ارتقای برنامه درسی آموزشی پزشکی عمومی در ایران

الهام زارعان؛ معصومه معزی؛ الهام سقایی؛ سعید مردانی؛ فریبا فتح اللهی دهکردی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1114-1125

https://doi.org/10.22118/edc.2021.278616.1749