بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع کارآموزی، کارورزی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد کاربرد بالینی درس فیزیولوژی

نرجس زعیم زاده؛ ساناز طاهرپور؛ کامبیز احمدی انگالی؛ سید علی مرد

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 330-338

https://doi.org/10.22118/edc.2020.244942.1507

تأثیر تدوین برنامه استراتژیک بر کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

حسین رضائی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ نگین مرادی؛ مجید روانبخش؛ غلامحسین نساج؛ شاهین گوهرپی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ آرش بیات؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ مجتبی توکلی؛ درسا حامدی؛ شیدا جوادی پور؛ میمنت اکبری؛ حسین نگهبان؛ علی محمد مصدق راد؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ مهدی تهمتن؛ مجتبی کارگر؛ یونس قاسم پور

دوره 9، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 283-295

ارزیابی دیدگاه دانشجویان سال آخر دندانپزشکی نسبت به آموزش مهارت های بالینی در بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال94

ماشاءاله خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ صدرا... شهرویی؛ سمانه خانه مسجدی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 217-225