بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ارتباطی دانشجو- بیمار در بخش اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

راضیه رنجبرها؛ زهرا اخلاقی؛ حمید یزدانی نژاد؛ مریم دستورپور؛ سارا آدرویشی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22118/edc.2019.192613.1103