رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398

الهام جهانی فرد؛ محمد صالح حسن زاده کرمانشاهی؛ منا شریفی فرد؛ الهام مراغی؛ فاطمه رجایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1126-1138

https://doi.org/10.22118/edc.2021.276548.1739