شناسایی ابعاد و موانع خودتوسعه‌ای شایستگی‌های اعضای هیأت علمی برای هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی: یک مطالعه اسنادی

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ خدایار ابیلی؛ کیوان صالحی؛ رضوان حکیم زاده

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 383-405

https://doi.org/10.22118/edc.2022.318521.1961