اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 251-261

https://doi.org/10.22118/edc.2020.206007.1172