ارائه مدل تأثیر آموزش فضیلت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی با میانجی گری بهزیستی ذهنی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)

سلاله گوران شورکچالی؛ بابک حسین زاده؛ وحید فلاح

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 96-107

https://doi.org/10.22118/edc.2020.233693.1394