بررسی میزان تأثیر حضور مربی باتجربه بالینی بر اضطراب کارآموزان پرستاری دانشکده پرستاری اهواز در محیط بالینی سال 1397

مهدی نیک صفت؛ محمد آدینه؛ بیان صابری پور؛ میلاد الاسوند؛ داریوش رخ افروز

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22118/edc.2020.210590.1213