بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان افغانستانی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب افغانستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

احمد آموزشی؛ فرشید عابدی؛ محمد امیری؛ زهرا آموزشی؛ علیرضا جمشیدی؛ فرود صالحی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 248-254

https://doi.org/10.22118/edc.2020.238799.1438

تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390

علیرضا فرج اللهی؛ ابوالقاسم امینی؛ محمدرضا رشیدی؛ عباس شهبازی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 93-99