بررسی دانش، توانمندی و نیازسنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی درحیطه دانش اعتیاد: گامی در راستای ارتقای برنامه درسی آموزشی پزشکی عمومی در ایران

الهام زارعان؛ معصومه معزی؛ الهام سقایی؛ سعید مردانی؛ فریبا فتح اللهی دهکردی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1114-1125

https://doi.org/10.22118/edc.2021.278616.1749

بررسی اولویت‌ها و نیازسنجی برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی مشمول دوره‌های بازآموزی، آموزش مداوم شهرستان اهواز

سیامک بقایی؛ الهام رجائی؛ عباس شکوهی؛ آزیتا حسنیان؛ عاطفه احترامی؛ منصور صحرایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 104-114

https://doi.org/10.22118/edc.2019.90841