بررسی تأثیر دوره آموزشی مدرسه تابستانی (آموزش پزشکی) به روش یادگیری مبتنی بر گروه و بازی سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 1400

نسرین خواجه علی؛ کاوه اسلامی؛ عبدالحسین شکورنیا؛ سارا حیدری؛ فاطمه طهماسبی بلداجی؛ زهرا شریفی؛ زهرا کرمی نژاد؛ نرگس شاکریان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22118/edc.2021.309546.1899

رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398

الهام جهانی فرد؛ محمد صالح حسن زاده کرمانشاهی؛ منا شریفی فرد؛ الهام مراغی؛ فاطمه رجایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1126-1138

https://doi.org/10.22118/edc.2021.276548.1739

میزان استفاده دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از یادگیری سیار، عوامل مؤثر بر آن و موانع احتمالی استفاده از آن در آموزش پزشکی

سید مرسل مسلمی عقیلی؛ محمدرضا محمدحسینی ایسینی؛ شهرام صمدی؛ عارفه شاهی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 840-851

https://doi.org/10.22118/edc.2020.229480.1355

شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه شهید صدوقی یزد)

میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری؛ حمیدرضا کمالی اردکانی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 119-131

https://doi.org/10.22118/edc.2019.202252.1153

بررسی میزان آگاهی و مهارت کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در خصوص دوره‌ی پیشرفته مراقبت از بیمار ترومایی قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی در سال 97-1396

کامبیز معصومی؛ آرش فروزان؛ علی خوانین؛ نساء موسوی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 233-240

https://doi.org/10.22118/edc.2019.201066.1145

دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کیفیت دورة 7 سالۀ آموزش پزشکی عمومی

میترا امینی؛ شیرین قنواتی؛ محمد مهدی ثاقب؛ جواد کجوری؛ محمدرضا دهقانی؛ پریسا نبیئی؛ هاجر شیعه؛ زهرا صفاری؛ سارا ریواز

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 240-246