دروغ پردازی های امروز، اقدامات غیراخلاقی فردا: یک مدل علّی ارتباط بین منبع کنترل و بی صداقتی تحصیلی با نقش میانجی گری خودپنداشت تحصیلی در دانشجویان پرستاری

کامیار عظیمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرضیه امینی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 306-319

https://doi.org/10.22118/edc.2019.99564