بررسی میزان مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی

منصوره روئین تن؛ فاطمه اصلانی؛ محمد مهدی اصلانی؛ فاطمه احمدی معین؛ سعید قنبری چاه انجیری؛ علی احمد آبادی اصل علمداری؛ زهرا ارجینی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22118/edc.2023.356921.2146

دروغ پردازی های امروز، اقدامات غیراخلاقی فردا: یک مدل علّی ارتباط بین منبع کنترل و بی صداقتی تحصیلی با نقش میانجی گری خودپنداشت تحصیلی در دانشجویان پرستاری

کامیار عظیمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرضیه امینی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 306-319

https://doi.org/10.22118/edc.2019.99564