بررسی رابطه ی علّی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

محسن عزیزی ابرقوئی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 334-345