بررسی اثر بخشی آموزش به روش شبیه سازی و گزارش دهی در گروه های کوچک بر عملکرد تیم احیا نوزادان

لیلا بذرافکن؛ جواد کجوری؛ فاطمه یارمحمودی؛ زهرا زهادت پور؛ سید مستجاب رضوی نژاد؛ رضا بهرامی؛ مهرداد رضایی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 160-168

https://doi.org/10.22118/edc.2021.290693.1831