رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از ارائه آموزش برخط در بحران کرونا

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فائزه روستا؛ مریم خسروزاده

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 281-295

https://doi.org/10.22118/edc.2020.230957.1373