بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پروفشنالیسم پن استیت (PSQP) در ایران: ابزاری برای ارزیابی نگرش نسبت به پروفشنالیسم

مریم اکبری لاکه؛ فاطمه گلزاری؛ مهدی کرمانیان؛ سلیمان احمدی؛ عزیزالله اربابی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1045-1056

https://doi.org/10.22118/edc.2021.280754.1760