بررسی عوامل مؤثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری

فرشاد علّامی؛ سلیمان ایرانزاده؛ اسدالله خدیوی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 144-158

https://doi.org/10.22118/edc.2020.229057.1337