مدل معادله ساختاری ارزش‌های تحصیلی، عشق به یادگیری، مهارت‌های سطوح بالای تفکر و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان پزشکی

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ اطهر راسخ جهرمی؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 387-399

https://doi.org/10.22118/edc.2020.243669.1494