مدل معادله ساختاری ارزش‌های تحصیلی، عشق به یادگیری، مهارت‌های سطوح بالای تفکر و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان پزشکی

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ اطهر راسخ جهرمی؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 387-399

https://doi.org/10.22118/edc.2020.243669.1494

رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از ارائه آموزش برخط در بحران کرونا

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فائزه روستا؛ مریم خسروزاده

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 281-295

https://doi.org/10.22118/edc.2020.230957.1373