پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

علیرضا شریفی اردانی؛ محمد خیّر؛ داود حیاتی؛ احمد شریفی اردانی؛ جعفر رئیسی؛ علی رضا روحی

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 53-63