بررسی رضایتمندی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1391

علی امینی؛ حسن عشوری؛ محمد رنجبر عزت آبادی؛ حسین هادی ندوشن؛ هادی اسلامی؛ عارفه دهقانی تفتی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 66-72