طراحی مدل برای توسعه بهتر سرمایه‌های انسانی مبتنی بر نیازهای خودتعیین گری و آموزشی دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی)

عباس چهاردولی؛ مهدی یوسف وند

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 398-410

https://doi.org/10.22118/edc.2020.218505.1266