اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 251-261

https://doi.org/10.22118/edc.2020.206007.1172

بررسی ارتباط سبک‌های یادگیری با نمرات آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان در پایان دوره دکتری عمومی

علی ابراهیمی فخار؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ محمد صاحب الزمانی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 219-229

https://doi.org/10.22118/edc.2019.93684