پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ علی اردمه؛ شکوه شهیدی؛ اسماعیل یعقوبی عسگرآباد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-44